Tillgänglighetsgranskning webb

Här beskrivs vad tillgänglighetskrav innebär och vilka offentliga myndigheter och verksamheter som behöver uppnå dem. Det är viktigt att som ansvarig för en webbplats som tillhör en sådan myndighet ha koll på Web Content Accessibility Guidelines eller WCAG 2.1 nivå AA. Detta är nödvändigt för att alla medborgare ska kunna använda webbplatsen.

Läs Mer

Vad är tillgänglighetsgranskning av webb?

Tillgänglighetsgranskning för webb är processen att utvärdera en webbplats för att se till att den är tillgänglig och användbar för alla användare, inklusive de med funktionsnedsättningar. Denna granskning innebär att man kontrollerar om webbplatsen uppfyller de etablerade webbtillgänglighetsriktlinjerna, oftast Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). WCAG är en internationell standard som innehåller en rad rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar, inklusive syn- och hörselnedsättningar, rörelsehinder och kognitiva funktionsnedsättningar.

Den kan innefatta en rad olika metoder, inklusive automatiserade tester med hjälp av specialiserade verktyg, manuell granskning av webbplatsens innehåll och funktioner, och användartestning med personer med funktionsnedsättningar. Granskningen kan också omfatta att se till att webbplatsen fungerar väl med hjälpmedelsteknik, som skärmläsare och specialiserade inmatningsenheter.

Syftet med en tillgänglighetsgranskning är att identifiera och åtgärda eventuella hinder som kan förhindra användare med funktionsnedsättningar från att fullt ut använda och interagera med webbplatsen. Detta kan inkludera saker som att säkerställa att all text är läsbar och förståelig, att alla bilder har alternativa textbeskrivningar, att webbplatsen kan navigeras med endast tangentbordet, och att allt innehåll är strukturerat och presenterat på ett sätt som är begripligt och meningsfullt.

Vad innebär tillgänglighetskrav?

För offentlig service är det idag nödvändigt att ha tillgängliga appar och webbplatser. Detta är numera ett lagkrav, sedan DOS-lagen (tillgänglighet i digital offentlig service) trädde i kraft 1 januari 2019. Lagen säger att information och tjänster som en offentlig aktör tillhandahåller via en mobil applikation eller webbplats måste vara tillgänglig. Den ska då vara hanterbar, robust, begriplig och möjlig att uppfatta. Genom att iaktta en europeisk standard byggd på WCAG 2.1 kan tillgänglighetskraven uppfyllas. Tillgänglighetsgranskning av webb kan beställas på Soleil.se.

Vilka behöver ha tillgänglighetskrav?

Att uppfylla tillgänglighetskraven är särskilt viktigt för offentliga verksamheter då ca 20 % av Sveriges befolkning har minst en funktionsnedsättning, som nedsatt rörelseförmåga eller syn. Dessa användare måste liksom övriga medborgare använda offentliga webbplatser för att utföra sina ärenden. Då är en god tillgänglighet avgörande, där appar och webbplatser som uppnår tillgänglighetskraven är bättre för alla.

Så genomförs tillgänglighetsgranskning av webb

Det finns flera steg och verktyg som kan användas för att genomföra en tillgänglighetsgranskning. Det första steget är att förstå riktlinjerna WCAG 2.1 och hur de tillämpas på din webbplats. Därefter kan du använda olika verktyg och tekniker för att testa din webbplats, inklusive automatiserade tillgänglighetstestverktyg, manuell granskning och användartestning med personer med funktionsnedsättningar.

Kom ihåg att tillgänglighetsgranskning är en kontinuerlig process. Tekniken och användarnas behov förändras ständigt, så det är viktigt att regelbundet granska och uppdatera din webbplats för att säkerställa att den förblir tillgänglig för alla.

Regelverk kring tillgänglighetsgranskning

Tillgänglighetsgranskning av digital offentlig service sker manuellt, där appar, dokument och webbplatser gås igenom med en tillsynsmanual. Granskningen ska ske enligt europeisk standard EN 301 549. Denna bygger på WCAG 2.1 nivå AA, vilket är en förkortning för “Web Content Accessibility Guidelines”. Denna guide täcker en stor mängd olika rekommendationer som gör webbplatser mer tillgängliga för besökare. Du kan läsa hela specifikationen här. De officiella riktlinjerna för hur webbplatser inom offentlig sektor bör fungera finns att se på Webbriktlinjer.se. Här kan du läsa om syntolkning, användarcentrerad utveckling och mycket mer.